Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

18 Ekim 2011 Salı

Ölüm yardımı ödeneğinde zamanaşımı kaç yıldır?

Memurların Ölüm Yardımı ve Cenaze Gideri Hakları

Soru: 17 yıllık öğretmenim. Şu anda da Anadolu Lisesinde çalışmaktayım. 25.02.1999 tarihinde vefat etmiştir. Tarafıma cenaze ödeneği yapılır mı? Ölüm yardımı ödeneğinde zamanaşımı kaç yıldır? Ali İŞBİLİR


Cevap: Bu konuda iki hak bulunmaktadır. Bunlardan biri ölüm yardımı ödeneği diğeri ise cenaze gideridir. Devlet memurlarından: memur olmayan eşi aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere ek gösterge dahil en yüksek Devlet memuru aylığı (Yani bugün için 9500x0,06446=612,37 TL) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında (Bugün için 1224,74 TL) , ölüm yardımı ödeneği verilmesi gerekir. Ölüm yardımı ödeneğinin, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenmesi gerekir ve bu yardım borç için haczedilemez. Devlet memurlarının kendisinin ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakil dâhil) kurumlarınca ödenir. Yurt dışında sürekli ve geçici görevle bulunan veya yetiştirilmek, eğitilmek, bilgi ve görgülerini artırmak, staj yapmak veya tedavi görmek üzere yurt dışına gönderilmiş olan Devlet Memurlarından ölenler ile sürekli görevle yurt dışında bulunanların eş ve bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve aile yardımına müstehak çocuklarından ölenlerin cenazelerinin yurda getirilmesi için zorunlu giderlerinde memurların Kurumlarınca ödenmesi gerekir. Cenaze giderleri; ölüm olayının meydana geldiği yerde, ölünün gömülmesi ile ilgili olarak yapılan giderleri kapsar. Cenaze, kişinin hastalığında tedavi edilmekte olduğu sağlık kurumunca kaldırılmış ise, buna ait masraflar ibraz edecek faturaya dayanılarak yukarıdaki esaslar dairesinde bu kuruma ödenir. Cenazenin, memurun bağlı olduğu kurum tarafından kaldırılması halinde, kurum mutemetlerinin yapacakları masraflar, ibraz edilecek fatura, senet veya belgelere dayanılarak avanstan mahsup edilir. Cenaze ölenin ailesi veya yakınları tarafından, defnedilmiş ise, bunların yaptıkları giderler de, gösterecekleri belgelere dayanılarak, yukarıdaki esaslar dairesinde kendilerine ödenir. Bir memurun, öldüğü yerden başka bir yere nakli ailesince istenildiği takdirde, gömüleceği yerdeki cenaze masrafı ile "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" hükümlerine göre mahallinde tahnit yapmak (Cenazeyi bozulmamsı için ilaçlama) imkânı varsa yapılacak tahnit gideri ve zaruri nakil ücreti, belediyece onaylanan fatura üzerinde ödenmesi gerekir.

Yurtiçinde görevli memurun ölen aile yardımı ödeneğine müstehak olsa bile aile efradı için cenaze gideri ödenmesi gerekmediğinden kızınız için sadece ölüm yardımı ödeneği söz konusudur. Ancak aradan geçen zaman nedeniyle bu hakkınız da zamanaşımı nedeniyle normal yoldan ödenmez. Zira Kurumunuz Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan ödenir. Ancak, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir….İlgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer” hükmünü amir 34 üncü maddesi uyarınca ödemek istemez. Fakat ölüm yardımı ödeneği ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenmesi gereken bir ödenek olduğundan eğer o zaman kızınızın vefatını Kurumunuza bildirmişseniz Kurumunuzun bu ödemeyi o zaman yapması gerektiğinden dolayısıyla burada kusurlu Kurumunuz olacağından bu konuda yeniden talepte bulunduğunuzda alacağınız olumsuz cevap halinde dava açarak bu ödeneği alabilirsiniz. Zira gelir kaydedilen veya kamu idareleri lehine düşen devlet borcunun mahkeme kararı üzerine ödenmesi gerekir.

ŞEVKET TEZEL -SÖZCÜ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız