Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. Bize danışın...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

18 Temmuz 2014 Cuma

ERKEN YAŞLANAN SİGORTALILAR NASIL EMEKLİ OLABİLİR?


ERKEN YAŞLANAN SİGORTALI EMEKLİ OLUR
Yaşlılık aylığından yararlanma yaşını  doldurmamış; ancak, bu yaşı doldurmuş bir insan kadar yaşlanmış ve çalışma gücü bu düzeyde düşmüş olanlar erken yaşlanmış sayılırlar.


5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin yedinci fıkrasında; 55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıların, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanacakları öngörülmüştür. Diğer bir ifadeyle;


- Erken yaşlanmış olduğu tespit edilen,
- 55 yaşını dolduran,
- En az 5400 gün,


malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olan sigortalılara yaşlılık sigortasından aylık bağlanır.


Sigortalının erken yaşlanmış durumda bulunup bulunmadığına SGK  Sağlık Kurulunca karar verilir.


Erken yaşlananların, bu durumlarını gösterir sağlık raporu almadan doğrudan yaşlılık aylığı talebinde bulunmaları halinde, öncelikle SGK yetkilendirilen sağlık kuruluşuna sevk edilerek, durumlarının tespitine esas sağlık kurulu raporunun temini yoluna gidilir.


VEDAT İLKİ - alitezel.com

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMAAli ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

En erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı emeklilikuzman@gmail.com adresine gönderiniz. 

YURTDIŞI BORÇLANMASI YAPMAK İSTEYENLERE ÇOK ÖNEMLİ UYARI!


YURTDIŞI BORÇLANMA YAPMAK İSTEYENLER SAHTE İŞYERLERİNDE ÇALIŞMAYIN
Bugünlerde yurtdışı borçlanması yapmak isteyenleri için SSK bir işe girin çalışın derler.
Son aldığımız duyumlarda kendini Sosyal Güvenlik Uzmanı yada Müşaviri olarak tanıtanlar paravan işyerlerine yönlendirme suretiyle ucuz yoldan SSK çalışma tescili yaptıklarına şahit oluyoruz.


Özellikle SGK denetmenleri hergeçen gün bu tip işyerlerini tespit ederek ,sigortalılıkları iptal ettiği gibi emekli olmuşsanız emekli maaşlarınız da geriye dönük ödeyebilirsiniz.


SGK Müşaviri arkadaşlarımız sizlere danışmanlık hizmeti verir ,SSK çalışacağınız işyeri adresi önermez.


Öncelikle SSK çalışmak hizmet akdi ile olur.


Kısaca ısmarlama olmaz.


Bir tarafta işveren diğer tarafta işçi olmaktadır.


İster esnaf yanında isterse şirkette çalışın ,işçi ve işveren arasında hizmet sözleşmesi olmalı ,SSK giriş bildirgesi verilmeli ,puantaj kayıtları tutulmalı ,ücret hesap pusulası,tediye bordrosu düzenlenmeli,iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alınmalı,işe girişle iligili periyodk muayene yapılmalı ,ücretleri banka yada makbuz karşılığı ödenmelidir ,kısaca özlük dosyası hazırlanmalıdır.
Fiili çalışma statüsü bulunmalıdır.


Bunların olmaması halinde şüphe ile bakılan çalışmalarınız iptal edilecektir.


VEDAT İLKİ - alitezel.com

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMAAli ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

En erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı emeklilikuzman@gmail.com adresine gönderiniz. 

SSK ve Bağ-Kur Sürelerinin Memuriyet Haklarında Değerlendirilmesi hk.


SSK-Bağ-Kur Sürelerinin Memuriyet Haklarında Değerlendirilmesi

Memurların gerek görevleri esnasında ve gerekse emekliliklerinde hatta yıllık izin haklarının tespitinde de iki kavram çok önemli olmakla birlikte genel olarak tam bilinmiyorlar. Bugünkü yazımızda memurlarla ilgili olarak sık sık karşınıza çıkabilecek bu iki kavrama yer verelim dedik.

Kazanılmış Hak Aylığı, 657 sayılı Kanuna göre devlet memurunun öğrenim durumu ve hizmet sınıfı gibi hususların değerlendirilmesiyle tespit edilen memuriyete giriş derece ve kademesine yine aynı Kanun hükümleri uyarınca yapılan intibaklar ile aylıklarını personel kanunlarına göre almayan iştirakçilerin bu statüde geçen hizmetlerinin değerlendirilmesi sonucu tespit edilen vegerek kıdem aylığının, gerekse ek göstergelerin tespitine esas tutulan derece ve kademe oluyor.

Memur, maaşındaki gösterge ve ek gösterge aylığını bu derece ve kademesine göre alıyor.
Emekli Keseneğine Esas Aylık, bir kişinin emeklilik kesenek ve karşılıklarının hesabında esas alınan derece ve kademe ile diğer tüm unsurlar (ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı ve tazminat tutarları) toplamı oluyor.
Emekli keseneğine esas alınan derece ve kademe; kazanılmış hak aylığının tespitinde değerlendirilen sürelerin yanı sıra, SSK’ya, Bağ-Kur’a ve yurtdışında sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülkelerde prim ödemek suretiyle geçen sürelerle, yurtdışında geçen ve çeşitli kanunlarla borçlandırılan sürelerin değerlendirilmesi suretiyle tespit ediliyor.

Emeklilikte ikisi de etkili
Emekli keseneğine esas derece emeklilikte tek etkili gibi algılanıyor ancak durum öyle değil. Zira memurun emekli aylığında en önemli unsur ek gösterge ve ek göstergenin tespitinde emekliliğe esas derece ve kademe değil, kazanılmış hak aylık derecesi dikkate alınıyor. Bu farkın zamanında görülememesi emeklilik aşamasında bir çok mağduriyetlere neden oluyor.

Memuriyet dışı hizmetlerin memuriyette değerlendirilmesi
Memuriyet dışındaki hizmetlerin “kazanılmış hak aylığında” değerlendirilmesi 657 sayılı Kanunun 36/C maddesinde düzenlenmiş olup bu konuda personelin hizmet sınıfı büyük önem taşıyor. Zira memuriyet dışındaki serbest olarak çalışılan veya resmi ve özel sektörde işçi olarak geçen süreler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar için değerlendirilirken, aynı süreler Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan memurlar açısından değerlendirilme imkânı bulunmuyor.
Bu şekilde değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen sürenin 12 yılı geçmemesi ve yapılacak intibak neticesinde ilgilinin gireceği derecenin öğrenim durumuna göre yükselebileceği derecenin son kademe aylığını aşmaması şartıyla, memuriyet dışında geçen hizmet sürelerinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında değerlendirilmesi mümkün bulunuyor.
Yapılan hizmetin görülen öğrenimden sonra olması ve özel sektörde görülen hizmetlerin belgelenmiş olması koşullarıyla:
  1. Teknik hizmetler sınıfına girenlerle Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerdenmemurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin Teknik Hizmetler Sınıfındakilerin teknik hizmetlerde, Sağlık Hizmetleri Sınıfındakilerin sağlık hizmetlerinde geçen sürelerinden 657 sayılı Kanun kapsamında kamu kurumlarında geçen sürelerinin tamamı ve geri kalan sürenin ¾’ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilmesi mümkün bulunuyor.
  1. Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin ¾ ‘ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilebiliyor.
  1. Basın kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyla, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin ¾ ’ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak; bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilebiliyor.
  1. Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ’ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilmesi mümkün bulunuyor.
Bir defa daha altını çizmek gerekiyor ki yukarıda zikredilen sınıflarda çalışan personel dahi olsa eğer özel sektörde geçen çalışması aynı görevi ifa ederek geçmemişse, sözgelimi kamu kurumlarında daha sonra mühendislik yapan personelin özel sektördeki çalışması da mühendislik değilse bu hizmetin de kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi mümkün bulunmuyor.
Örneğin bu kapsamda memuriyetten önce 8 yıl özel sektörde hemşirelik yapan ve sonradan atandığı memuriyette de hemşirelik görevi yapan bir memur bu sürenin 6 yılını tıpkı kamuda geçirilmiş gibi değerlendirilmesini sağlayabilir ve emsali bir hemşireden 2 derece daha üstten başlayabilir. Bunun yanında yıllık izin hakkının 30 güne çıkmasında gerekli en az 10 yıllık hizmet süresinin 6 yılını tamamlamış sayılır.

ŞEVKET TEZEL - alitezel.com


SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMAAli ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

En erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı emeklilikuzman@gmail.com adresine gönderiniz. 

1981 yılında askerlik yaptım askerliği borçlanırsam 1981 yılı sigorta başlangıcım olur mu?

Sadece yedeksubaylık sigorta başlangıcı olabilir
04.05.1961 doğumluyum, 01.04.1997’de işe girdim. Şu an 5400 günüm var. 1981 yılında askerlik yaptım, askerliği borçlanırsam emekli olur muyum? 1981 yılı sigorta başlangıcım olur mu? Alpaslan Kaldır

Alpaslan bey, askerliğinizi yedek subay olarak ifa etmişseniz (adınıza Emekli Sandığı’na kesenek-prim ödendiğinden) o zaman askerliği borçlanmadan bile sigorta başlangıcı sayılır. Yedek subay değil de er-erbaş olarak yaptıysanız, normal sigorta başlangıcınız (01.04.1997) ödediğiniz askerlik süresi kadar geriye gider. Doğum tarihinize baktığımda 20 yaşında askere gittiğinizden er-erbaş olarak askerlik yapmış olmalısınız. Bu sebeple askerliği borçlanmazsanız, 01.04.2022 gününden ve 56 yaşından sonra en az 5825 gün ile emekli olursunuz. Askerliğinizi borçlanırsanız da askerlik süresi kadar bu tarih öne gelir.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMAAli ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

En erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı emeklilikuzman@gmail.com adresine gönderiniz. 

Özürlü emekliliğinde yaş şartı yok ama?

Özürlü emekliliğinde yaş şartı yok ama sigortalılık süresi şartı vardır

Emekli olmak için normalde 3 şart vardır. Bunlar, prim ödeme süresi, sigortalılık süresi ve yaştır. Ancak, kişi özürlü ise emekli olmak için aranan üç şarttan yaş şartı aranmadığı gibi prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süreleri de daha da basitleştirilmiştir…Sadece özürlü emekliliğinde sigortalılık şartı vardır…

01.11.1982 doğumluyum, 15 yaşında 1997 yılında sigortalı oldum. Benim yüzde 42 oranlı vergi indirim belgem var. Buna göre ben emekliliğim için 1997 yılını mı baz alarak emeklilik zamamnı hesabı yapacağım? Meryem Tutuş

Meryem hanım, yüzde 42 oranlı vergi indirim belgeniz ile erken emekli olursunuz ama siz 18 yaşından önce işe girmişsiniz. Özürlü-engelli emekliliğinde yaş şartı yoktur ama sigortalılık süresi ile prim ödeme gün şartı vardır. 20.04.1982 sonrasında işe girenlerde de 18 yaşından önceki süreler prim hesabında dikkate alınır ama sigortalılık süresi bakımından dikkate alınmaz. Buna göre 18 yaşınızı ikmal ettiğiniz tarih 01.11.2000 günü olduğundan, 19 yıllık sigortalılık süresi ve 4240 gün ile emekli olacaksınız. Yani, 01.11.2019 günü 4240 gününüz olursa SGK’dan emeklilik talebiniz olabilir.


Rapor oranı ve derecesi
Sigortalılık BaşlangıcıI. Derece
(Yüzde 80 +)
II. Derece
(Yüzde 60-79)
III. Derece
(Yüzde 40-59)
05.08.1991 ve daha önce15 yıl- 3600 gün15 yıl- 3600 gün15 yıl- 3600 gün
06.08.1991-05.08.1994 arasında15 yıl- 3600 gün15 yıl, 8 ay-3680 gün16 yıl, 3760 gün
06.08.1994-05.08.1997 arasında15 yıl- 3600 gün16 yıl, 4 ay-3760 gün17 yıl, 3920 gün
06.08.1997-05.08.2000 arasında15 yıl- 3600 gün17 yıl, 3840 gün18 yıl, 4080 gün
06.08.2000-05.08.2003 arasında15 yıl- 3600 gün17 yıl, 8 ay-392019 yıl, 4240 gün
05.08.2003-30.09.2008 arasında15 yıl- 3600 gün18 yıl-4000 gün20 yıl-4400 gün


İşe Başlama Tarihi
Çalışma Gücünde Kayıp Oranı
%60 ve daha çok olanlar
%50 – %59 arası olanlar
%40 - %49 arası olanlar
01.10.2008 – 31.12.2008
15 yıl, 3 bin 700 gün
16 yıl, 3 bin 700 gün
18 yıl, 4 bin 100 gün
01.01.2009 – 31.12.2009
15 yıl, 3 bin 800 gün
16 yıl, 3 bin 800 gün
18 yıl, 4 bin 200 gün
01.01.2010 – 31.12.2010
15 yıl, 3 bin 900 gün
16 yıl, 3 bin 900 gün
18 yıl, 4 bin 300 gün
01.01.2011 – 31.12.2011
15 yıl, 3 bin 960 gün
16 yıl, 4 bin gün
18 yıl, 4 bin 400 gün
01.01.2012 – 31.12.2012
15 yıl, 3 bin 960 gün
16 yıl, 4 bin 100 gün
18 yıl, 4 bin 500 gün
01.01.2013 – 31.12.2013
15 yıl, 3 bin 960 gün
16 yıl, 4 bin 200 gün
18 yıl, 4 bin 600 gün
01.01.2014 – 31.12.2014
15 yıl, 3 bin 960 gün
16 yıl, 4 bin 300 gün
18 yıl, 4 bin 680 gün
01.01.2015’den sonra
15 yıl, 3 bin 960 gün
16 yıl, 4 bin 320 gün
18 yıl, 4 bin 680 gün


***Bağ-Kur’lu özürlüler için vergi indirim belgesine gerek yok ama…
Bağ-Kur (4/B) sigortalıları da özürlü iseler erken emekli olabilirler. Onların Defterdarlıktan vergi indirim belgesi almasına gerek yok ama SGK Merkez Sağlık Kurulları tarafından onanmış en az yüzde 40 rapora ihtiyaçları var. Rapor oranlarına göre emeklilik şartları da aşağıdaki gibidir.
Uygulamaya göre, ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce malûl (yüzde 60 ve fazlası) olduğu için malullük aylığı bağlanmayanlar,  çalışma gücü kaybı yüzde 40 ila yüzde 59 arasında olanlar aşağıdaki şartlarda 4/b sigortalılığı kapsamına konulan özürlü emekliliğinden aşağıdaki tablodaki şartlarla yararlanabilirler.

Bağ-Kur’lular Çalışma Gücünde Kayıp Oranı
%60 ve daha çok olanlar%50 – %59 arası olanlar%40-%49 arası olanlar
15 yıl, 3 bin 960 gün16 yıl, 4 bin 320 gün18 yıl, 4 bin 680 gün

ALİ TEZEL -GAZETE HABERTÜRK


SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMAAli ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

En erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı emeklilikuzman@gmail.com adresine gönderiniz. 

10 Temmuz 2014 Perşembe

Torba yasada 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak düzenlemesi var mı?


Torba yasada intibak düzenlemesi yok

Soru: Torba yasada 2000 den sonra emekli olanların intibakı var mı? Torba kanun çıktığından 2000 den sonra SSK'dan emekli olanların maaş intibakı yapılacak mı?

Şahin ER

Cevap: Torba yasada 2000 den sonra emekli olanların intibakına ilişkin bir düzenleme bulunmuyor.  Gerçi tasarı daha Plan ve Bütçe Komisyonunda, komisyondan sonra TBMM genel Kurulunda görüşülecek. Bu aşamalarda istenirse 2000 den sonra emekli olanların intibakına ilişkin bir düzenleme eklenebilir. Ancak fazla umutlu olmamak   lazım. 

Ekrem SARISU - POSTA


--
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMAAli ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

En erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı emeklilikuzman@gmail.com adresine gönderiniz. 

Yurtdışı çalışma sürenizin istediğiniz kadarını borçlanabilirsiniz

Yurtdışı çalışma süresinin istediği kadarı borçlanılabilir

Soru: Yurtdışında 8 senedir çalışıyorum. Yaşımı doldurdum. 8 senelik günlerim eksik. 31 milyar yatırmam gerekiyor. Eğer bu miktarı yatırırsam ne kadar maaş bağlanır? Bir sene fazla pirim çıkardılar Türkiye'de. Bunun nedeni nedir? 

Berk KOÇ

Cevap: Yurtdışı çalışma sürenizin istediğiniz kadarını borçlanabilirsiniz. Neden bir sene fazla prim çıkarttıklarını dosyanız olmadan bilemeyiz. Muhtemelen emekli olmanız için gerekiyordur.

Sadece borçlanma için yatırılan tutardan, ne kadar emekli aylığı alınacağı hesaplanamaz. Emekli aylığı çalışma hayatınız boyunca üstünden prim ödenen kazanç tutarı ile prim ödeme gün sayısı birlikte belirliyor. Tabi prim ödenen dönemlerde  çok önemli. Çünkü 2000 den önce, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008 den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler emekli aylığını farklı ağırlıkta etkiliyor. 

Ekrem SARISU - POSTA


--
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMAAli ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

En erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı emeklilikuzman@gmail.com adresine gönderiniz. 

Askerliğimi ve buğday ofisi ara borçlanmayı ödeyebilir miyim? - Ödersem ne yapmam gerekir? - Ne zaman emekli olurum?

Bağ-Kuru prim kesintisi yapılan tarihten başlatabilirsiniz

Soru: 1952 doğumluyum.  2004 de buğday ofisine buğday sattım. Oradan Bağ-Kur pirimi kesildi. 1 Ocak 2008 den itibaren Bağ-Kura yazıldım. Her ay prim ödüyorum. Askerliği ve buğday ofisini ara borçlanmayı ödeyebilir miyim? Ödersem ne yapmam gerekir? Ne zaman emekli olurum? 

 Volkan İŞLEYEN

Cevap: Buğday satışınızdan yapılan Bağ-Kur kesintisini gösterir müstahsil makbuzu ile bulunduğunuz yerdeki sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğüne başvurmanız halinde, Tarım Bağ-Kurunuz 1994'den başlatılır. 2008'e kadar prim kesintisi yapılan yılları Bağ-Kurlu olarak kazanabilirsiniz. Bağ-Kurda yaş haddinden emekli olmak için; 15 tam yıl prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Askerliğinizi de borçlanıp, toplam primini 15 tam yıla tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Ekrem SARISU - POSTA


--
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMAAli ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

En erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı emeklilikuzman@gmail.com adresine gönderiniz. 

42 aydır tarım sigortasına aylık prim yatırıyoruz emekli olmak için bundan sonra ne yapmalıyız?

Anneniz iki doğumunu borçlandıktan sonra 1281 gün prim ödeyecek

Soru: Annem 28 Ekim 1973 doğumlu. 1 Ağustos 1987'de SSK girişi var. 20 Ağustos 1992 tarihine kadar 1244 gün prim ödemesi var. 28 Ağustos 1992 de evlenmiş olup 3 Ekim 1994 de doğum yaptı. 22 Nisan 2006 da bir doğum daha yaptı. 20 Ağustos 1992'den bugüne kadar çalışmadı. 5 Kasım 2010 tarihinden bu güne kadar 42 ay tarım sigortasına aylık prim yatırıyoruz. Bundan sonra ne yapmalıyız?

                                                                                                                                Şahin SAY

Cevap: Anneniz emekli olmak için; 20 yıl sigortalılık süresi, 5225 gün prim ödeme ve

44 yaş şartlarına tabi. İki doğumunu borçlanarak 1440 gün kazanabilir. Doğum borçlanması dışında 1281 gün daha prim ödeyerek toplam primini 5225 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir. 

Ekrem SARISU - POSTA


--
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMAAli ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

En erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı emeklilikuzman@gmail.com adresine gönderiniz. 

4 Mart 1988 yılında sigortalı oldum 1987’de askerliğimi yaptım ne zaman emekli olabilirim?

Eylül 2015'de emekli olmanız mümkün

Soru: 1 Eylül 1966 doğumluyum. 4 Mart 1988 yılında sigortalı oldum.1987'de askerliğimi yaptım. Ne zaman emekli olabilirim?

Mert ARSLAN

Cevap: Askerlik sürenizin 470 gününü borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 470 gün geri gider ve emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabi olursunuz. Ve toplam 5300 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 49 yaşınızı dolduracağınız 1 Eylül 2015 de emekli olabilirsiniz. 

Ekrem SARISU - POSTA


--
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMAAli ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

En erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı emeklilikuzman@gmail.com adresine gönderiniz. 

Doğum borçlanması yapabilir miyim?

Doğum borçlanması yapabilir miyim?

19 Haziran 1967 doğumluyum. 1 Haziran 2001 tarihinde Bağ-Kur başlangıcım ve 4255 gün prim ödemem var. 26 Ekim 2013 tarihinde sigortalı işe başladım ve halen çalışmaktayım. 2008 yılında doğum yaptım, bunu borçlanabilir miyim ve ne zaman emekli olabilirim? Rukiye Güven

Bağ-Kur'dan sonra 26 Ekim 2013 tarihinde başlayan 4/a (SSK) sigortalılığınız kapsamında en az 1260 gün prim ödeyip, 25 yıllık sigortalılık sürenizin dolacağı 1 Haziran 2026 tarihinde 4/a statüsünden emekli olabilirsiniz. Prim gününüz 4500 günden fazla olacağından doğum borçlanması yapmanıza gerek kalmaz. 58 yaşınızı doldurmadan önce 7000 prim gününü tamamlarsanız, 58 yaşınızı doldurduğunuzda da emekli olabilirsiniz.

Son 2520 günlük prim ödemenizin çoğu 4/b (Bağ-Kur) kapsamında olmak koşuluyla, 5400 prim günüyle 60 yaşınızı doldurduğunuzda 4/b statüsünden emekli olursunuz. Doğum yaptığınız tarihten sonraki iki yıl içinde prim ödenmemiş süre varsa, bu süre için Torba Yasa çıktığında doğum borçlanması yapabilirsiniz. 

Sezgin ÖZCAN - SÖZCÜ


--
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMAAli ÖZTÜRK Ekonomist
SGK Sorularınız İçin Yazın:

SSK ve Bağ-kur Emeklilik Hesaplama

En erken nasıl emekli olacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Emeklilik durumunuz hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızı emeklilikuzman@gmail.com adresine gönderiniz. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Anında Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız